NEWS&PROGRESS

ขอเรียนเชิญประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงข้อห่วงกังวลและ มาตรการป้องกันแก้ไข ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 2)

โครงการ K5 CONDOMINIUM

 

ผู้พัฒนาโครงการ : บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด

รายละเอียดโครงการ  : โครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัย

ขนาดความสูง 30 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร

มีจำนวนห้องชุดพักอาศัยทั้งสิ้น 265 ห้อง

 

ในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.

ณ โรงแรม The Four Wings Hotel Bangkok ซอยสุขุมวิท 26 ห้องประชุม Gingkanya I ชั้น 5